ബലാത്സംഗമടക്കമുള്ള കേസുകളില്‍ പ്രതി; പി.ആർ സുനുവിനെ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടാൻ നടപടി തുടങ്ങി