കൊവിഡ്: ഒരു ദിവസം മുന്നൂറോളം പേർ രോഗബാധിതർ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ച് ഡൽഹി സർക്കാർ