സിൽവർലൈൻ മരവിപ്പിച്ചു; കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധം ഫലം കണ്ടുവെന്ന് കെ.സുധാകരൻ