മോൻസൻ മാവുങ്കലുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പേരില്‍ സസ്പെൻഷനിലായ ഐജി ലക്ഷ്മണിനെ തിരിച്ചെടുത്തു