പുകമഞ്ഞാൽ മൂടപ്പെട്ട് രാജ്യതലസ്ഥാനം;50 മീറ്റർ പോലും ദൃശ്യപരിധിയില്ല