പേരിയയിൽ അഞ്ചു മാവോയിസ്റ്റുകൾ പിടിയിലായവർക്കെതിരെ യു എ പി എ മറ്റുള്ളവർക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതം