ഇടതുപക്ഷം മുസ്ലീം ലീഗിനെ ഇതുവരെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല, ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ നോക്കാം: സാദിഖലി തങ്ങൾ