'മുകളിൽ ഉള്ളവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ'; ചാൻസലർ ബിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് വിടുമെന്ന സൂചന നൽകി ഗവർണർ