കളിയുടെ പേരിൽ മുസ്ലീങ്ങൾ ജമാഅത്ത് നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കരുത്; ഫുട്ബോൾ ലഹരിക്കെതിരെ സമസ്ത