മോക്ക്ഡ്രില്ലിനിടയിൽ യുവാവ് മരിച്ച സംഭവം: മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തു