അരിക്കൊമ്പനെ മയക്ക് വെടി വച്ച് ജനവാസ മേഖലയിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ തീരുമാനം