ആറളത്ത് ആയുധധാരികളായ മാവോയിസ്റ്റുകൾ എത്തിയാതായി നാട്ടുകാർ