കുഫോസ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ പരിധിയിലല്ല; വി.സി നിയമനം റദ്ദുചെയ്ത ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനോട് പ്രതികരിച്ച് മന്ത്രി ആര്‍.ബിന്ദു