കാഴ്ചാ വൈകല്യമുള്ളവർക്ക് സൗജന്യ കണ്ണട നൽകും; മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്ററിനായി 28 കോടിയെന്നും ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപനം