പിൻവാതിൽ നിയമനം: നടക്കുന്നത് സംഘടിതമായ വ്യാജ പ്രചാരണമെന്ന് മന്ത്രി എം.ബി രാജേഷ് നിയമസഭയിൽ