സാധാരണക്കാർക്കൊപ്പം നേതാക്കൾ ഒട്ടി നിൽക്കണം; നേതാക്കളുടെ ചിന്തകൾ മാറണമെന്ന് കെ സുധാകരൻ