നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിലെ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ സംഘര്‍ഷം; പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കും