പൂതന പരാമർശം: ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് നടത്തിയതല്ലെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ