സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ധനത്തിനും ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വിദേശമദ്യത്തിനും വില കൂടും