കബാലി മദപ്പാടിൽ; അതിരപ്പള്ളി-മലക്കപ്പാറ റൂട്ടിൽ യാത്രാ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി