കോഴിക്കോട് ട്രെയിനിലെ ആക്രമണം: സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തും; റെയിൽ യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ശക്തമായ നടപടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി