കാര്യക്ഷമവും വേഗതയുമുള്ള യാത്രയ്ക്ക് സിൽവർ ലൈൻ അനിവാര്യം; പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല: ഗവർണർ