കത്ത് തയ്യാറാക്കിയത് താനല്ല, നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ