ട്രെയിനിലെ ആക്രമണം: സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി; സംശയമുള്ളവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ നിർദേശം