സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ട്രഷറി നിയന്ത്രണം