പുതുവർഷത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ചു അപകടങ്ങളിലായി പൊലിഞ്ഞത് ഏഴു ജീവനുകൾ