ട്രെയ്ലറുകള്‍ താമരശ്ശേരി ചുരം കടന്നു; ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഒഴിവായി