എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ ഇന്ന് മുതൽ; എഴുതുന്നത് 4,19,554 വിദ്യാർത്ഥികൾ