രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു കൊച്ചിയിലെത്തി; സ്വീകരിച്ച് ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും