വൈദ്യനെന്ന വ്യാജേന ബാലികയെ പീഡിപ്പിച്ച പ്രതിക്ക് 40 വർഷം കഠിന തടവും പിഴയും