കളളുഷാപ്പുകൾക്കും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ; സ്റ്റാർ പദവി നൽകാൻ തീരുമാനം