കലോത്സവ സ്വാഗതഗാന വിവാദം: ഒരു മതവിഭാഗത്തെ ഭീകരർ ആയി ചിത്രീകരിച്ചത് അന്വേഷിക്കണം; ഉത്തരവാദിത്തം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെന്ന് കെ. മുരളീധരൻ