ഹിമാചൽപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സുഖ്‍വിന്ദ‌ർ സിംഗ് സുഖു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു