എൻറിക്ക ലെക്‌സി കേസ്: മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി