കേരളത്തിൽ 5 ജി; റിലയൻസ് ജിയോ 5ജി സേവനം മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു