കൺഫർമേഷൻ നൽകിയിട്ടും പരീക്ഷ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫൈൽ മരവിപ്പിക്കുമെന്ന് കേരള പി.എസ്.സി