സമരക്കാർക്ക് സ്വന്തം നിയമം; വിഴിഞ്ഞത്ത് കേന്ദ്രസേനയെ വിന്യസിക്കണമെന്ന് അദാനി ഗ്രൂപ്പ്