കൊവിഡിൽ ജാഗ്രത കടുപ്പിച്ച് കേരളം; ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇന്ന് അവലോകന യോഗം ചേരും