സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുതൽ വേനൽമഴക്ക് സാധ്യത; താപനില ഉയരില്ല