സാമ്പത്തിക സംവരണം നടപ്പിലാക്കാൻ പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് ജി സുകുമാരൻ നായർ