പഴനിയിലെ മലയാളി ദമ്പതികളുടെ ആത്മഹത്യ; സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നതായി കൗൺസിലർ; ദൂരൂഹതയുണ്ടെന്ന് യുവതിയുടെ പിതാവ്