ആശുപത്രികളിൽ ബെഡില്ല;മൃതദേഹങ്ങൾ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നു; ചൈനയിൽ കൊവിഡ് രൂക്ഷമാകുന്നു