പോൺ താരത്തിന് പണം നൽകിയെന്ന കേസ്; കുറ്റം നിഷേധിച്ച് ട്രംപ്, വാദം പൂർത്തിയായി