ആറ് എൽഡിഎഫ് വാർഡുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു;28 തദ്ദേശ വാർഡുകളിലേക്ക് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിന് നേട്ടം