ട്രെയിനിലെ ആക്രമണം: പ്രതിയുടെ രേഖാചിത്രം തയ്യാറാക്കുന്നു; പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി