പാനൂരിൽ കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റിന് ഇരുമ്പുവടികൊണ്ട് അടിയേറ്റു; ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ആർ.എസ്.എസ് എന്ന് കോൺഗ്രസ്