ജോഷിമഠ് ഭൗമപ്രതിഭാസം: ദുരന്തത്തിന് കാരണം എന്‍ടിപിസി ടണല്‍ നിര്‍മാണമല്ലെന്ന് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട്