ഇന്ധന സെസ് വർധന; പ്രതിഷേധങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാഗമെന്ന് ഗവർണർ