ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥ രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക്; കൂടുതൽ ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പിക്കാൻ സിപിഐ(എം)