സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; ശക്തമായ കാറ്റ്, ഇടിമിന്നല്‍ മുന്നറിയിപ്പ്